Siesikų pagrindinės mokyklos ikimokyklinio programa 2022-2024

ĮSTAIGOS SAVITUMAS : Siesikų pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo grupės veikla organizuojama mokyklos bendrabučio I-ojo aukšto patalpose, skirtose ugdomajai veiklai. Šio pastato rekonstrukcija atlikta 2008 metais. Grupei  skirtos dvi plačia arka  tarpusavyje sujungtos patalpos, rūbinė, tualetas. Patalpose  kuriama jauki aplinka, mobiliomis pertvaromis, atsižvelgiant į veiklos pobūdį, modeliuojamos erdvės: svetainė, virtuvėlė, bibliotekėlė, erdvės poilsiui, žaidimams, bendrai veiklai. Papildomai vaikai naudojasi gimnazijos sporto sale, lauko aikštynais, lauko žaidimų aikštele ikimokyklinukams. Programos tikslams įgyvendinti ugdomosios veiklos bus organizuojamos ir kitose Siesikų seniūnijos aplinkose: Siesikų dvare, Šv. Baltramiejaus bažnyčioje, Siesikų girininkijoje, bibliotekoje, Siesikų kultūros centre ir kitur.

PROGRAMOS TIKSLAS: ugdymą organizuojant  palankioje aplinkoje, atsižvelgiant į vaikų prigimtines galias, jų individualią patirtį, padėti jiems pažinti pilnavertį gyvenimą, išsiugdyti pozityvaus bendravimo su suaugusiaisiais ir vaikais įgūdžius, mokėjimo mokytis pradmenis, sveikos gyvensenos įgūdžius, tenkinti prigimtinius, kultūros, etninius, socialinius, pažintinius  ir kitus  poreikius.

PROGRAMOS UŽDAVINIAI:

 1. Padėti vaikams įgyti bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžių.
 2. Formuoti vaikų veiklos kultūrą, ugdyti jų įprotį sutvarkyti darbo, pratybų, žaidimų vietą, visada užbaigti pradėtą darbą, tausoti žaislus, daiktus, knygas.
 3. Skatinti vaikų savarankiškumą, iniciatyvą, kūrybiškumą.
 4. Bendrauti ir bendradarbiauti su tėvais (globėjais, rūpintojais) ar įtėviais, įtraukti juos į ugdymo procesą.
 5. Atskleisti ir ugdyti prigimtinius  gebėjimus, puoselėti individualybę.
 6. Saugoti ir stiprinti vaiko  sveikatą, padėti įgyti patirties ir supratimo apie sveikatos išsaugojimą ir stiprinimą.
 7. Sukurti patrauklią bei saugią ugdymosi aplinką  aktyviai vaikų veiklai, žaidimams.
 8. Padėti vaikui suprasti žmogaus ir gamtos ryšį, ugdyti ekologinį supratingumą.
 9. Ugdyti norą pažinti ir perimti tautos kultūros pagrindus.
 1. Sudaryti vaikui sąlygas suvokti savo jausmus, suprasti ir išreikšti bei patenkinti saugumo poreikį, ugdyti psichines galias.
 1. Vertinti vaikų aktyvumą, jų idėjas, gebėjimus.

UGDYMO METODAI:

 • edukacinių programų vykdymas išvykų metu;
 • grupinė veikla, ugdymas (-is) bendradarbiaujant;
 • individuali vaiko veikla;
 • praktinė – pažintinė veikla;
 • projektinė veikla;
 • tyrinėjimas, eksperimentavimas, stebėjimas, probleminių situacijų sprendimas;
 • pokalbiai, diskusijos;
 • edukaciniai ir judrieji žaidimai.

UGDOMOSIOS VEIKLOS TRUKMĖ

Ikimokyklinio ugdymo grupės veikla organizuojama 8 val. per dieną, 40 val. per savaitę, 1520 val. Veikla pradedama 8.00 val., baigiama 16.00 val. Ugdomoji ir kita veikla organizuojama pagal mokyklos direktoriaus įsakymu patvirtintą Dienos ritmą, kuris parengtas atsižvelgiant į subalansuotą gyvenimo režimą.