Psichologo veikla

Psichologinės pagalbos paskirtis – aktyviai bendradarbiaujant su mokinių tėvais (globėjais) stiprinti mokinių psichologinį atsparumą ir psichikos sveikatą, prevencinėmis priemonėmis skatinti saugios ir palankios ugdymui(si) aplinkos mokykloje kūrimą, padėti mokiniams atgauti dvasinę darną, orientuotis socialinėje aplinkoje bei mokytis.

Tikslas – psichologinės pagalbos teikimas mokiniams, jų tėvams, mokytojams bei kitiems mokyklos bendruomenės nariams.

Uždaviniai:

1. Teikti individualią ir grupinę pagalbą elgesio, emocijų, bendravimo ir kt. sunkumų turintiems mokiniams, jų tėvams, gobėjams.

2. Įvertinti mokinio gebėjimus, sunkumus, profesines nuostatas ir vertybes.

3. Šviesti mokyklos bendruomenę įvairiais psichologiniais klausimais.

4. Dalyvauti prevencinėse programose, Vaiko gerovės komisijos veikloje.

5. Atlikti tyrimus mokyklos bendruomenei aktualiais klausimais.

Mokiniai, mokytojai, tėveliai laukiami: